Vyjádření ZT energy s.r.o. ke zveřejněným informacím k CZT ze strany města Blansko


Ke zveřejňovaným informacím k CZT ze strany města Blansko je v prvé řadě nutné uvést, že společnost ZT energy s.r.o. nikdy neodmítla s městem Blansko jednat o problému, který vznikl v důsledku ukončení dodávek plynu dosavadním dodavatelem, ani městu Blansko neodmítla předat jím požadované podklady. Skutečností je, že město Blansko požaduje po ZT energy s.r.o. předkládat podklady, na jejichž předložení podle uzavřených smluv nemá nárok. Společnost ZT energy s.r.o. předložila městu Blansko v dohodnutých termínech veškeré podklady, které je podle smluv povinna předkládat, a k požadavku města Blanska ze dne 3.11.2021 městu slíbila, že ačkoli není povinna tak učinit, další městem požadované podklady mu předloží, jakmile k tomu získá souhlas svých smluvních partnerů, o který požádala, neboť tyto městem požadované informace podléhají obchodnímu tajemství, a tudíž je bez takového souhlasu nemůže ZT energy s.r.o. městu Blansko poskytnout. Společnost ZT energy s.r.o. podklady, nad rámec svých povinností, poskytla dne 6.12.2021.


Společnost ZT energy s.r.o. tak nejen že dodržuje své povinnosti vyplývající jí z uzavřených smluv, ale i nad jejich rámec se snaží vycházet městu Blansko vstříc. Nemůže však akceptovat, že si město Blansko osobuje práva, která mu podle uzavřených smluv nenáleží (zejména právo určovat cenu tepla v CZT a právo schvalovat navýšení ceny tepla a výše záloh v případě navýšení ceny plynu). O tom, že taková práva město Blansko nemá, i když tvrdí ve svých mediálních vyjádřeních opak, se může každý sám přesvědčit přímo v uzavřených smlouvách, které jsou zveřejněny v Registru smluv dostupném na internetu.


Společnost ZT energy s.r.o. považuje za nutné uvést na pravou míru zavádějící informace ohledně možnosti vypovědět smlouvu a ohledně ukončení provozování soustavy CZT společností ZT energy s.r.o. Společnost ZT energy s.r.o. část technologie CZT vlastní a zbývající část má do 31.12.2023 pronajatu od města Blansko. Tuto smlouvu přitom nemůže město Blansko nyní za situace, kdy ZT energy s.r.o. neporušuje žádné své povinnosti, vypovědět. Zmiňovaná šestiměsíční výpovědní doba je sjednána pouze ve Smlouvě o dodávce tepelné energie, na jejímž základě od ZT energy s.r.o. město Blansko jako jeden z odběratelů odebírá teplo ze soustavy CZT. Město Blansko tak může jednostranně ukončit svůj odběr ze soustavy CZT, avšak ani kdyby to učinilo, nemělo by to žádný vliv na fakt, že společnost ZT energy s.r.o. by nadále provozovala soustavu CZT v Blansku a dodávala z ní teplo všem ostatním odběratelům. Vyjádření města Blansko ohledně předčasného ukončení Smlouvy o nájmu technologie a vypsání nového výběrového řízení na provozovatele CZT jsou tak v přímém rozporu s uzavřenou smlouvou. Společnost ZT energy s.r.o. proto chce uklidnit všechny odběratele, že bez ohledu na vyjádření a kroky města Blansko nehrozí, že by z její strany byla ukončena dodávka tepla jednotlivým odběratelům či došlo k jakémukoli jinému nedodržení ujednání týkajících se dodávek tepla.


K otázce, zda má cenu tepla schvalovat zastupitelstvo města, je zároveň třeba podotknout, že uzavřené smlouvy nic takového neobsahují nikoli proto, že by takový závazek společnost ZT energy s.r.o. principiálně odmítala, ani proto, že by se na něj snad zapomnělo, ale proto, že to objektivně není možné. Cena tepla v CZT Blansko je totiž více než ze 70 % tvořena cenou plynu spotřebovaného na jeho výrobu, přičemž vývoj ceny plynu na trhu není schopno ovlivnit ani město Blansko, ani ZT energy s.r.o. Není proto objektivně možné, aby kterýkoli z těchto subjektů autoritativně stanovoval cenu tepla na více než rok dopředu, tedy v době, kdy není zřejmé, jak se bude vyvíjet cena plynu. Předběžná kalkulace schvalovaná zastupitelstvem města je v otázce ceny energií pouze kvalifikovaným předpokladem, od něhož se však skutečnost v podstatě vždy více či méně odchyluje. Z tohoto důvodu se také provádí po skončení daného období vyúčtování, které je rovněž předkládáno zastupitelstvu města. Ze stejného důvodu také konečná cena tepla nebyla ani kritériem, podle něhož se ve výběrovém řízení vybíral dodavatel. Místo toho byl kritériem nejnižší součet cen těch položek vstupujících do ceny tepla, které mohli uchazeči objektivně ovlivnit (náklady na provoz, mzdy, opravy, zisk apod.). Právě kontrola dodržování těchto kritérií ve vysoutěžené výši zároveň nepochybně byla důvodem, pro který je zastupitelstvu města podle smlouvy předkládána předběžná kalkulace a vyúčtování ceny tepla. ZT energy s.r.o. se přitom v těchto položkách nijak neodchyluje od hodnot slíbených při výběrovém řízení. Celé aktuální zdražení tepla je tak způsobeno pouze nárůstem ceny energií, který nezpůsobilo ani ZT energy s.r.o., ani město Blansko. K obdobnému nárůstu ceny by tak došlo bez ohledu na to, kdo soustavu CZT provozuje.


Zároveň je z pohledu ZT energy s.r.o. minimálně zarážející, že město Blansko na jednu stranu proklamuje svoji snahu zajistit co nejnižší cenu tepla, na stranu druhou ale rada města odmítla snížit nájemné ze Smlouvy o nájmu technologie, které je v plné výši součástí ceny tepla (viz usnesení Rady města Blansko č. 48 přijaté na 69. schůzi konané dne 23.11.2021 dostupné na stránkách města Blansko). Přitom v roce 2020, když byla cena tepla mimořádně nízká, došlo k navýšení nájemného o 1,2 mil. Kč. Pokud pak město Blansko argumentuje v rámci tohoto usnesení snížením prostředků na údržbu a modernizaci soustavy CZT při snížení nájemného, je nutno podotknout, že běžnou údržbu soustavy hradí ZT energy s.r.o. a navýšení nájemného v roce 2021 se ve výši investic města Blanska do modernizace soustavy CZT nijak neprojevilo.


Dále je třeba uvést, že cena tepla v rámci CZT Blansko pro rok 2022 je nižší než většina dosud zveřejněných cen dodavatelů tepla v jiných městech České republiky. Pro příklad je možné uvést Pražskou teplárenskou, městskou společnost Teplárny Brno nebo skupinu MVV (teplárny v Liberci, Děčíně, Opavě nebo v České Lípě) – všechny tyto společnosti zveřejnily vyšší cenu tepla než naše společnost pro Blansko.

Společnost ZT energy s.r.o. má i přes zavádějící informace obsažené ze strany města Blansko i nadále snahu celou záležitost řešit smírně, podniká v tomto směru ve vztahu k městu Blansko kroky a věří, že se podaří takové smírné řešení nalézt.


V Blansku 15.12.2021


Svatopluk Nezval, jednatel společnosti